miercuri, 16 martie 2016

Octavian Mihalcea despre Aritmii

                            Îi mulțumesc domnului  Octavian Mihalcea  pentru cronica scrisă cu sensibilitate și minuție   la volumul meu de poeme Aritmii, cronică publicată în Revsita Urmuz:

DIALOGUL EVAZIUNILOR ESTETICE

          Volumul semnat de Andrea H. Hedeș, Aritmii ( Editura NEUMA, Cluj-Napoca, 2015), debutează cu un ciclu poetic intitulat, conform lui Hesiod, Munci și zile. Sunt diverse aspectări ale transcendenței, care etalează deosebite virtuți picturale, accepțiunile ludice profilându-se firesc  printre imagini pline de gravitate. Exprimarea poetică metaforizată ar putea fi încadrată în paradigma fluidității. Aparenta abordare minimalistă internalizează multiple potențialități, astfel fiindu-ne exersat elanul hermeneutic. Astfel, observăm cum căile poștale diafane facilitează circulația pregnant onirică a unui grup de sfinți ce privilegiază livreștile aspecte  proprii existenței: "fiecare ținea câte o carte în mână/ cu un zâmbet o citea/ ne-am rugat împreună/ începuse să ningă/ noapte îmi venea/ mănușă de porțelan". Aceste simboluri presupun constante evaziuni spre atât de complexele teritorii imaginare. Adâncimea metafizică se conjugă cu sentimentul neantului: "Îngerul a strigat/ se speriase de moarte/ văzuse-ntâia dată/ înecatul din fântână/ dar eu/ îl știu pe îngerul acesta/ deja îi putreziseră aripile/ mă dureau oarecum plescăielile/ apei sfințite de oasele lui/ îi rămase spaima pe când/ eu desenasem cu violet/ aripa dreaptă și ruptă/ a fântânii." Pe de altă parte, agapele angelice invocă apoteoza cântării cântărilor "în fum de tămâie în fața unei halbe cu/ aghiazmă". Accepțiunile dramatice sunt ușor recognoscibile în versurile din Aritmii. Deseori, Andrea H. Hedeș brodează naturi statice aspectate întru        cromatica întunecatelor cântece.         Următorul ciclu liric, Ploaia și roua se revendică din gândirea chineză și conține estetizări ce reliefează caracteristicile unei lumi crepusculare, consonantă cu abisalitatea "marmurei în vinele timpului". În regim evanescent e apropiat un zbor încărcat de sensuri, abluțiunile cu nimb esoteric întregind părțile tainice ale ființei: "Ai ajunat/ de la pâine și apă și foc/ te-ai îmbăiat/ în apă ne-ncepută/ în ierburi de vrajă/ picurând de parfum / te-ai înveștmântat/ în alb orbitor/ coiful spada și scutul de aur// ai îngenunchiat/ între coapsele albe." Misterul și pasiunea constituie elementele definitorii ale acestor ipostaze fluide, acolo unde se remarcă și unele fulgurante tușe din zona atmosferei goticului: "Cu cearcăne lungi/ înaltă pășind/ mângâind un creștet/ sărutând un obraz/ cum ceața subțire/ plânsul ei/ ținând în palmă/ degete reci/ legănând/vorbe nicicând rostite/ treaptă cu treaptă/ coborând/ până la cei dintâi/ morți îmbrățișați/ paloarea lor acoperind/ sfiindu-se/ cu cearcăne lungi/ înaltă pășind." Influxurile thanatice promit mari plecări fecunde, departe de perenitatea obscură. Motivul rimbaldian  je est  un autre este prezent în textele cărții, ca pentru a particulariza o decorativă "dantelă neagră". Sinteza iubirii cu dorința extincției determină accese estetice situate într-un greu decelabil areal-limită. Următoarele poezii sunt reunite sub titlul Lamentații. Pentru că ultragierile ating nivelul superior     ("sub foaie de gheață/ inima"), vibrația sacră reprezintă soluția naturală. Simțim cum sfera soteriologică aprinde, irizat, sufletul. Dar presiunea iluziei este constantă, ceea ce favorizează solitudinea. Dorința maximală de ajungere în preajma divinului determină o considerabilă problematică având nuanțate implicații ontologice: "Cum stai Tu/ atât de aproape de dragoste/ atât de aproape de dragoste/ în lumina Ta/ eu/ nimic nu mai văd/ trag fâșii de carne/ străvezie/ din mine/ și sângele care picură/ nu e leac/ și Îți spun/ nu mă încerca/ încearcă-mă cu apă/ încearcă-mă cu foc/ cu dragoste/ nu mă încerca/ cum stai Tu/ atât de aproape de dragoste/ în lumina ei/ eu/ nimic/ nu mai văd/ un vârtej mă dansează/ împinge înafară/ culoarea din sânge/ sângele din fusul de carne/ și nevăzut/ nesimțit/ neștiut/ răstimpul." Toate aceste interogații consonează cu abisul  metafizic, incandescență mereu situată în prim-plan. Mesajul poate fi exprimat și sub forma unei fulgurații din care transpare speranța: "O plimbare cu vântul în față/ într-o zi de iarnă/ viața// fulg de nea/ singur/ între fulgi de nea// în așteptarea primăverii/ când Te voi revedea."      În Cântecele finale problematica morții este abordată și într-un registru mai relaxat. E dorit asiduu un soi de dialog
cu cei trecuți dincolo. Despărțirea de teluric poate lua și forma unei benigne erotizări: "Ea e frumoasă/ își târâie pașii/ dar atât de frumoasă/ privirea ei.../ te pătrunde neantul/ vocea ei/ o șoaptă/ e îndeajuns/ irezistibilă/ niciodată vulgară/ invincibilă/ subțirime și străvezime/ trupul ei/ dezgolit/ în atâta liniște/ în atâta frig/ dansul ei/ ea/ toată/ niciodată vulgară/ invincibilă/ cine vreodată/ a putut să-i reziste/ ei/ cea atât de frumoasă// despre moarte/ numai de bine." Sunt preconizate diverse modalități de comunicare între cele două tărâmuri, totul pe special fond ludic. Persistă în această atmosferă lirică realizată de Andrea H. Hedeș un parfum al irecognoscibilului, punte morganatică peste simboluri. Pe undeva, pare că întrezărim figura luntrașului Charon, cel atât de apropiat traseelor nocturne ale sufletului. Uneori, "nimeni nimeni nu mai vrea/ să se întorcă de dincolo.", ca un motiv în plus de meditație. Ideatica morții comportă nesfârșite fațete vizând interioritatea, dematerializantă, atunci când "orice drum/ duce spre moarte/ spre moarte duce". Evaziunile întru lirism din Aritmii compun imagini de calitate, profund dezirabile.